Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

Alapvető információk a Keresztény Advent Közösségről

 

A Közösség önértelmezése

A Keresztény Advent Közösség (rövidítése: Kerak) Krisztus megígért visszajövetelét váró protestáns közösség. Magáénak vallja a 16. századi reformáció sola Scriptura (egyedül a Szentírás) elvét és biblikus felismeréseit, valamint a 19. századi, észak-amerikai advent mozgalom további biblikus tanításait és küldetéstudatát (az utóbbira utal nevében az advent szó). Olyan keresztények közössége a Kerak, akik az elhívott, ihletett emberek által írásba foglalt isteni kinyilatkoztatást, a bibliai iratgyűjteményt, valóban Isten beszédének tartják. Ezért az a legfőbb törekvésük, hogy a Biblia élő igéit mind teljesebb módon értsék meg és gyakorlatilag is kövessék. Vallják, hogy Jézus közeli visszajövetele előtt ismét reformációra, valódi lelki megújulásra van szükség. A Közösség nem értelmezi magát külön felekezetnek. Gyülekezetek szövetségeként kíván működni, az egyszerű újszövetségi szervezeti mintát követve. A Közösség hangsúlyosan vallja az állam és az egyház szétválasztása és a lelkiismereti szabadság bibliai alapelvét. Hitéleti tevékenységéhez állami támogatást nem vesz igénybe.

A Közösség létrejötte, története

Alig több, mint négy évtizedes múltra tekinthet vissza a Kerak: gyülekezeti sejtjei 1975 és 1980 között jöttek létre, egy sajátos kényszerűség folytán. Tiltakozás bontakozott ki ugyanis a magyarországi Hetednapi Adventista Egyházon belül, olyan hitelvei elhajlásokkal és gyakorlatokkal szemben, melyek az akkori vezetőség szocialista-kommunista állammal való összeszövődésének a következményei voltak.  Belső egyházi ügyről volt szó, mégis belefolyt a Szabadegyházak Tanácsa és az Állami Egyházügyi Hivatal. Hat prédikátor elbocsátása, majd több száz egyháztag kirekesztése lett a következmény. Minden lehetséges erőfeszítést megtettek az érintettek az ügy igazságos rendezése és az egység helyreállítása érdekében – sajnos eredménytelenül. 

Az eltávolítottak további működését törvényellenesnek minősítették a hatóságok. A politikai rendszerváltásig szinte folyamatos nyomás nehezedett rájuk, mégis rendkívüli értéknek tartották a megalkuvás nélküli szabadságot, és azt az összetartó, bizalomteljes testvériséget, ami kialakult közöttük. Így jött létre a „történelem viharában” az a gyülekezeti szövetség, amely a rendszerváltás után Keresztény Advent Közösség néven kérte nyilvántartásba vételét, azzal a lehetőséggel élve, amit az 1990. évi IV. sz. törvény nyitott meg számukra.

Az azóta eltelt időszakban az volt a legnagyobb kihívás a Közösség számára, hogy töretlenül megmarad-e alapelvei, biblikus meggyőződése mellett. A magyarországi egyházügyi törvény 2011-ben történt megváltoztatása is ilyen értelemben állította válaszút elé a közösség tagságát. A tagság eredeti alapelvekhez ragaszkodó része úgy döntött, hogy vallási tevékenységet végző egyesület keretében folytatja tovább tevékenységét. A tagság másik része a Hetednapi Adventista Egyházhoz csatlakozott 2015-ben.

A Közösség tagsága és tevékenységei

A Közösség szabad választáson alapuló, felnőtt keresztséget gyakorol, ennélfogva a megkeresztelkedett tagokon kívül a családokban felnövő gyermekek, fiatalok, valamint a közösség tanításaival, szellemiségével szimpatizáló érdeklődők is növelik az istentiszteleteken résztvevők számát. A Közösségnek az ország egész területén vannak gyülekezetei és szórványcsoportjai.

A Közösség fenntartója az 1992-ben alapított Sola Scriptura Teológiai Főiskolának, amely bármely felekezetű, világnézetű hallgató számára nyitott. Az oktatás középpontjában a Biblia, a bibliai eszmerendszer áll a maga történelembe ágyazottságában és hatástörténetével. A hallgatók lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartása alapelv. 

A Közösség tartja fenn Békés megyében az Eleki Idősek Szociális Otthonát is.

A Közösség, valamint a hozzá kapcsolódó alapítványok, egyesületek tevékenységei: a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztő előadások tartása, hangversenyek, kiállítások, nyári Biblia-táborok szervezése; könyv- és folyóirat- kiadás, hanganyagok előállítása és terjesztése; egészséges életmódra nevelés, internetes televíziós műsorok készítése.